vineri, 12 ianuarie 2018

Scrisoarea deschisă către Prefectul Bucureștiului

Președintele PNL Sector 4 București, Răzvan Sava continuă campania împotriva măsurilor abuzive luate de primarul PSD al Sectorului 4 București, Daniel Băluță, cu ajutorul majorității roșii a consiliului local, în problema sensibilă a salubrității și taxelor impuse de primăria roșie a Sectorului bucureștean. Bani din gunoaie pentru a umple golurile provocate de sinistra primăriță Gabriela Firea în bugetul Bucureștiului dar și de proiecția jafului pe care Guvernul Tudose sub protecția coaliției PSD-ALDE-UDMR îl prevede pentru anul 2018!

Scrisoare deschisă adresată de președintele PNL Sector 4, Răzvan Sava, prefectului Municipiului București, Adrian Petcu

Domnului Adrian Petcu,

Prefectul Municipiului București

Stimate domnule prefect,

În cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local sector 4, convocată pentru data de 8 ianuarie 2018 prin dispoziția de primar nr. 91/04.01.2017, a fost dezbătut și votat proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL Sector 4 nr. 9/2017 privind instituirea și încasarea taxei de salubritate pentru toți utilizatorii serviciului, persoane fizice și juridice, de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4, modificată prin HCL Sector 4 nr. 95/2017, modificată și completată prin HCL Sector 4 nr. 347/2017.

Prin articolul 1 al proiectului de hotărâre se completează art. 2 din HCL Sector 4 nr. 9/31.01.2017 privind instituirea și încasarea taxei de salubritate pentru toți utilizatorii serviciului, persoane fizice și juridice, de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4, cu modificările și completările ulterioare, prin introducerea alineatelor (4), (5), (6), (7) și (8).

Conform alineatului (4), “pentru anul 2018, prin excepție de la art. 2, alin. 1, lit. a) din prezenta hotărâre, pentru persoanele fizice cu venituri nete lunare sub 2000 lei, taxa de salubrizare datorată va fi în cuantum de 6 lei/lună/persoană. Pentru persoanele fizice care au venituri nete lunare de peste 2000 lei, taxa de salubrizare datorată este de 9,6 lei/lună/persoană.

Prin alineatul (6), “excepția nu se aplică în cazul imobilelor situate pe raza sectorului 4, cu o suprafață totală ocupată la sol mai mare de 2000 mp ale aceluiași titular.

Prin alineatul (7), “pentru anul 2018, în cazul persoanelor prevăzute la art. 2, alin. 1, lit. a) nu se aplică prevederile art. 2, alin. (2) .”

De asemenea, prin alineatul (8), se statuează că “aplicarea taxei de salubrizare pentru persoanele cu venituri nete sub 2000 lei/lună se va face pe baza declarației pe propria răspundere, conform anexei la prezenta hotărâre.”

Partidul Național Liberal consideră că prevederile acestui act normativ sunt discriminatorii pe criterii de venit și suprafață la sol a imobilelor, au caracter ilegal și nu au legătură cu metodologia de calcul a taxelor și tarifelor de salubritate stabilită prin ORDINUL nr. 109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor emis de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice și Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Conform articolului nr. 4 coroborat cu art. 6 din Ordinul 109/2007, stabilirea și aprobarea tarifelor de salubritate se fac doar după o activitate prealabilă de analiză şi verificare a elementelor de cheltuieli componente ale tarifelor. Tarifele pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare se fundamentează pe baza cheltuielilor de producţie, exploatare, a cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, a costurilor de protecţie a mediului, a costurilor de securitate şi sănătate în muncă, a costurilor care derivă din contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, a cheltuielilor financiare şi includ o cotă pentru crearea surselor de dezvoltare şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice, precum şi o cotă de profit.

În cazul prestatorului serviciului public de salubritate din sectorul 4, SC AMENAJAREA DOMENIULUI PUBLIC 4 SA, conform art. 26 din Legea 101/2006, pentru operatorii care au încheiate contracte de delegare a gestiunii pentru care tarifele ofertate nu au avut la bază o fișă de fundamentare pe elemente de cheltuieli, prima ajustare a tarifelor se va face pe baza fișei de fundamentare, întocmită de către operator, având în vedere cheltuielile realizate în ultimele 12 luni, anterioare propunerii.

Pe cale de consecință rezultă că nivelul tarifului nefundamentat economic nu poate depăși nivelul tarifului anterior în vigoare.

De asemenea proiectul de hotărâre la care facem referire încalcă ”principiul poluatorul plătește” statuat prin Directiva 2004/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului, întrucât nu există o relație de cauzalitate demonstrată între cantitatea de deșeuri produse și nivelul veniturilor unei persoane sau între cantitatea de deșeuri produse și suprafața la sol a unui imobil.

În virtutea celor prezentate și în conformitate cu prerogativele care vă sunt conferite prin lege, Partidul Național Liberal vă solicită declanșarea procedurii de suspendare a actului normativ în cauză și atacarea în instanța de contencios administrativ.

De asemenea, în legătură cu hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 347/18.12.2017, vă adresăm aceeași solicitare de declanșare a procedurii de suspendare a actului normativ în cauză și atacarea în instanța de contencios administrativ, în virtutea următoarelor considerente:

1. cuantumul taxei de salubritate prevăzut în proiectul de hotărâre intrat în dezbaterea Consiliului Local sector 4 este diferit de cuantumul taxei de salubritate care a reieșit din procedura de dezbatere publică. Modificarea taxei, de la 10 lei la 12 lei / persoană / lună nu a survenit ca urmare a solicitărilor primite din partea vreunui actor social interesat. Mai mult decât atât, pentru diferența de preț nu există nici o justificare din partea executivului primăriei sub forma unei note de fundamentare sau a unui raport de specialitate, încălcându-se astfel prevederile legale în vigoare.

2. nu respectă metodologia de calcul ORDINUL nr. 109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile  specifice serviciului de salubrizare a localităţilor emis de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice.

Suntem convinși că veți acționa în spiritul principiilor care vă caracterizează activitatea de garant al legalității, imparțialității și obiectivității și veți asigura aplicarea și respectarea Constituției României, care statuează egalitatea cetățenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.

Aveți şansa de a contribui decisiv la menținerea unui climat social de bună conviețuire, iar până la stabilirea unui cuantum legal şi corect calculat, taxa de salubrizare trebuie să revină la nivelul anterior aflat în plată şi anume de 5 lei / persoană / lună.

 Președinte PNL Filiala Sector 4

Ioan – Razvan Sava
***

Presa nu vede, alții nu văd, noroc că PNL există și se luptă pentru interesele comunităților în care activează.

Niciun comentariu: