vineri, 31 august 2018

Acord de parteneriat strategic între UE și Japonia


Uniunea Europeană își întărește postura de subiect de drept internațional și semnează cu Japonia acest document care confirmă vocația Uniunii Europene de actor principal al vieții internaționale.

Preiau informația de pe site-ul „Juridice”.

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 216, din 24 august 2018 a fost publicat Acordul de parteneriat strategic între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Japonia, pe de altă parte.

Scopul încheierii acordului este de a consolida parteneriatul global dintre părți prin promovarea cooperării politice și sectoriale și a acțiunilor comune privind chestiunile de interes comun și de a oferi o bază juridică de durată pentru consolidarea cooperării bilaterale, precum și pentru cooperarea în cadrul organizațiilor și a forurilor internaționale și regionale.

Acordul conține, printre altele prevederi referitoare la democrație, statul de drept, respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, promovarea păcii și a securității, gestionarea crizelor.

Se urmărește să nu se lase nepedepsite cele mai grave infracțiuni care afectează comunitatea internațională în ansamblul său, să își intensifice cooperarea și să mențină coerența globală a acesteia, inclusiv prin intensificarea consultărilor de la toate nivelurile și prin acțiuni comune cu privire la toate chestiunile de interes comun.

În acest scop, părțile organizează reuniuni la toate nivelurile, inclusiv la nivel de lideri, miniștri și înalți funcționari, și promovează schimburi mai ample între cetățenii lor, precum și schimburi parlamentare.Părțile pun în aplicare prezentul acord pe baza principiilor respectului reciproc, parteneriatului egal și respectării dreptului internațional. Ca aplicabilitate teritorială, se aplică, pe de o parte, teritoriilor unde se aplică Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în condițiile stabilite în aceste tratate și, pe de altă parte, teritoriului Japoniei.

Părțile cooperează la nivel bilateral, regional și internațional pentru a preveni și a combate actele de terorism în toate formele și manifestările sale, în conformitate cu dreptul internațional aplicabil, inclusiv cu acordurile internaționale legate de combaterea terorismului, cu dreptul internațional umanitar și cu dreptul internațional al drepturilor omului, astfel cum sunt acestea aplicabile părților, precum și cu principiile prevăzute în Carta Organizației Națiunilor Unite.

Prezentul acord se ratifică de către Japonia și se aprobă sau ratifică de către partea Uniunii, în conformitate cu propriile proceduri juridice aplicabile. Instrumentul de ratificare de către Japonia și instrumentul care confirmă încheierea procedurii de aprobare și ratificare de către partea Uniunii fac obiectul unui schimb care are loc la Tokyo. Prezentul acord intră în vigoare în prima zi a celei de a doua luni care urmează după data schimbului de instrumente.


Niciun comentariu: