vineri, 28 septembrie 2018

PNL a depus, la Parlament, propunerea legislativă privind modificarea Legii de funcționare a CCR

Informare de presă:

PNL a depus, la Parlament, propunerea legislativă privind modificarea Legii de funcționare a CCR (Document)

Partidul Național Liberal a depus astăzi, 28 septembrie 2018, la Parlament, propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale.


Mai jos, inițiativa legislativă:

Către,

Biroul permanent al Camerei Deputaților,

Prin prezenta, în temeiul art. 74 alin. 4 din Constituţia României, republicată, și al art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, vă înaintăm spre dezbatere și adoptare Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, însoţită de expunerea de motive.

În temeiul art.115, alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, vă solicităm aplicarea procedurii de urgență pentru dezbaterea și adoptarea propunerii noastre legislative. 

Expunere de motive privind Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

Constituția României dispune, conform prevederilor art.61, faptul că „Parlamentul României este unica autoritate legiuitoare a țării”.

Parlamentul, format din Camera Deputaților și Senat, își exercită prerogativa legislativă prin procedura de dezbatere și adoptare a legilor. În situația în care consideră oportun, conform art.115 din Constituție, poate proceda, oricând în timpul anului, la delegare legislativă către Guvernul României care își va exercita dreptul de a legifera prin emiterea de ordonanțe, dar numai în domeniile pentru care a primit delegare de la autoritatea legiuitoare. Aceasta este calea normală, ordinară, de exercitare constituțională a atributului de legiferare în România.

            Pentru situațiile excepționale, rare, de neîndepărtat pe cale ordinară, legiuitorul constituant a prevăzut pentru Guvern posibilitatea de a norma la nivel primar prin adoptarea unei ordonanțe de urgență. Caracterul excepțional al acestui act normativ a fost subliniat în jurisprudența constituțională, Curtea consacrând mai multe condiții care trebuie îndeplinite pentru ca un astfel de act normativ să fie constituțional. În prezent „filtrul de constituționalitate” este aplicat, cu rare excepții, numai atunci când legea de aprobare sau de respingere a unei ordonanțe de urgență este aprobată de Parlament, ceea ce oferă subiectelor de drept prevăzute de Constituție să-și exercite dreptul de sesizare a Curții Constituționale.

            Deoarece Constituția nu interzice, apreciem ca fiind necesară introducerea unei căi de control a constituționalității motivelor invocate de Guvern în justificarea urgenței adoptării unei ordonanțe de urgență. Jurisprudența constituțională este bogată în exemple de neconstituționalitate a ordonanțelor de urgență din cauza motivelor invocate ca temei pentru justificarea urgenței în adoptarea unor ordonanțe.

            Pe cale de consecință, pentru apărarea statului de drept care are ca unul dintre fundamente echilibrul puterilor în stat, constatând tendința de acaparare a prerogativei legislative de către Guvernul României în detrimentul Parlamentului României, propunem introducerea controlului de constituționalitate asupra motivelor care justifică urgența unei ordonanțe de urgență, din oficiu, de către Curtea Constituțională, după adoptarea acesteia de către Guvern, până la momentul înregistrării la Camera competentă să o dezbată și până la momentul publicării în Monitorul Oficial. Transmiterea către Camera parlamentară competentă să o dezbată și publicarea în Monitorul Oficial se realizează după efectuarea controlului de constituționalitate. În situația în care Curtea constată că motivele care justifică urgența sunt concordante spiritului și literei Constituției, ordonanța de urgență se înregistrează la Parlament și se publică în Monitorul Oficial.

            Această soluție legislativă înlătură abuzul de drept săvârșit de Guvernul României care, în mod excesiv, utilizează un instrument normativ excepțional ca modalitate de legiferare pe cale ordinară.

În privința celei de a doua propuneri de modificare, conținută de proiectul de act normativ, consacrăm precizările necesare pentru stabilirea cadrului legal în care Curtea Constituțională poate soluționa conflictele juridice de natură constituțională între autorități publice, stabilind existența sau inexistența conflictului; modalitatea concretă de valorificare a soluției Curții Constituționale, în cazul constatării conflictului juridic, este prerogativa exclusivă a autorităților constatate a se afla în stare de conflict, astfel fiind valorificat principiul constituțional al colaborării loiale între autoritățile statului. Considerăm necesară această intervenție legislativă deoarece cadrul legislativ în vigoare, prevăzut de art.36 din Legea nr.47/1992, este neclar și imprecis.


PARLAMENTUL ROMÂNIEICAMERA DEPUTAȚILOR                                                                              SENATUL

Lege pentru modificarea și completarea legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Articol unic.: Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 3 decembrie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După litera d) a paragrafului B. din alin.(1) al art.11 se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

„e)  verifică, din oficiu și de îndată, îndeplinirea criteriilor privind constituționalitatea urgenței invocate pentru emiterea ordonanței de urgență, anterior depunerii acesteia la Camera parlamentară competentă și transmiterii spre publicare către Monitorul Oficial. Guvernul României transmite de îndată Curții Constituționale ordonanța de urgență adoptată, însoțită de nota de fundamentare. Sesizarea Parlamentului cu ordonanța de urgență cuprinde imperativ și hotărârea Curții Constituționale, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, privind constituționalitatea urgenței care a justificat adoptarea acesteia.”

2. Art.36 se modifică și se completează şi va avea următorul cuprins:

„Art.36. - Decizia prin care se soluționează conflictul juridic de natură constituțională este definitivă. Conținutul actelor administrative care se adoptă în temeiul deciziei Curții este prerogativa exclusivă a autorităților care s-au aflat în conflict constituțional. Decizia se comunică autorului sesizării, precum şi părților aflate în conflict, înainte de publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I,”


Acest proiect de lege a fost adoptat de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.        PREȘEDINTELE                                                                            PREȘEDINTELE

CAMEREI DEPUTAȚILOR                                                                      SENATULUI         LIVIU NICOLAE                                                               CĂLIN CONSTANTIN ANTON

             DRAGNEA                                                                           POPESCU TĂRICEANU

2 comentarii:

nelu spunea...

Dezbaterea in parlamentukl actual ar avea acelas rezultat ca si ordonanta de urgenta...............

Crăciun Florin spunea...

Încercarea moarte n-are. Chiar dacă este mai sigură realizarea în Parlamentul viitor, cel puțin este comunicată intenția PNL de a obține o astfel de lege.